SPM 2018 : Soalan Peperiksaan Percubaan / Nota / Tips / Ramalan


PENDIDIKAN MORAL SPM BIDANG 5 – NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIAPENDIDIKAN MORAL SPM BIDANG 5 – NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

5.1  MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK

 1. Sebab-sebab kanak-kanak perlu diberi perlindungan
 • Kanak-kanak ialah aset negara
 • Kanak-kanak  golongan yang tidak berdosa
 • Kanak-kanak golongan yang lemah

 1. Peranan pihak-pihak berikut dalam memberi perlindungan kepada kanak-kanak
 2. a) Kerajaan
 • Menguatkuasa akta untuk perlindungan kanak-kanak

 1. b) Badan Bukan Kerajaan (NGO)
 • Menganjur seminar untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada masyarakat

 1. c) Individu/masyarakat
 • Membuat laporan  kepada pihak berkuasa jika mempunyai maklumat mengenai kes penderaan

 1. Peranan ahli masyarakat dalam membendung kes penderaan kanak-kanak
 • Memberi bantuan segera kepada mangsa
 • Membuat laporan kepada pihak berkuasa

 1. Senarai hak kanak-kanak yang perlu dilindungi
 • Mendapat pendidikan
 • Mempunyai nama dan kewarganegaraan
 • Mendapat kasih sayang ibu bapa, jagaan dan perlindungan
 • Mendapat perlindungan ,peluang dan kemudahan istimewa

 1. Hak kanak-kanak
 • hak mendapatkan keperluan  asas, cth : makanan, tempat   tinggal
 • hak mendapatkan pendidikan, cth : persekolahan
 • hak mendapat penjagaan kesihatan yang sempurna, cth: mendapat rawatan ketika   sakit
 • hak membolehkan penyertaan, cth: pergaulan sosial

 1. Bentuk pengiktirafan terhadap kanak-kanak
 • pengiktirafan secara lisan, cth: melalui pujian, kata-kata motivasi
 • pengiktirafan secara bertulis, cth: melalui pemberian sijil
 • pengiktirafan secara kebendaan, cth: hadiah, wang ringgit

 1. Kebaikan memberi pengiktirafan terhadap bakat dan potensi kanak-kanak
 • menjadi satu bentuk motivasi agar mereka dapat berusaha mencapai kejayaan dalam  bidang yang diceburi
 • kanak-kanak lain meneladani penerima anugerah yang diiktiraf agar mereka juga berupaya mencapai kejayaan sedemikian.
 • sebagai satu ruang dan peluang kepada kanak-kanak agar dapat mengasah bakat masing-masing / menampilkan imej positif.
 • dapat membentuk pemikiran yang matang agar menjadi individu yang lebih berketrampilan


 1. 8. Kesan kanak-kanak yang terabai dalam aspek pendidikan.
 • buta huruf
 • menghadapi masa depan yang gelap
 • mudah ditipu / dieksploitasi
 • tidak bersikap berdikari
 • tidak dapat menjadi seorang yang berilmu / perkembangan intelek terjejas.  

5.2 MENGHORMATI HAK WANITA

 1. 1. Sumbangan wanita dalam pembangunan negara
 • Berjuang dalam bidang politik
 • Memajukan negara dalam bidang ekonomi
 • Memperkenalkan seni budaya warisan bangsa

 1. 2. Cara pengiktirafan jasa wanita
 • Menganugerahkan pingat
 • Mengisytiharkan Tokoh Wanita
 • Mengabadikan nama pada bangunan sekolah / jalan

 1. Matlamat Dasar Wanita Negara
 • Mendapatkan hak yang sama rata dengan lelaki
 • Memberi kebebasan kepada wanita menembusi sektor ekonomi, sosial, politik dan budaya
 • Memberi peluang untuk mengemukakan pendapat dalam penggubalan dasar negara

 1. Objektif Dasar Wanita Negara
 • Menjamin perkongsian pemilikan sumber dan maklumat yang saksama antara lelaki  dan wanita
 • Mengintegrasi kaum wanita ke dalam sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka.

 1. 5. Kebaikan Dasar Wanita Negara kepada wanita
 2. a) dari aspek pekerjaan:
 • memberi lebih banyak peluang pekerjaan
 • kenaikan pangkat
 • peningkatan kerjaya melalui latihan-latihan
 • membuat keputusan penting
 • perlindungan dari aspek keselamatan di tempat kerja
 • mengintegrasi kaum wanita ke dalam sektor pelancongan negara
 • selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka.

 1. b) dari aspek peluang pendidikan
 • peluang pendidikan seumur hidup
 • peluang mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemahiran secara berterusan / peluang latihan vokasional

 1. Contoh-contoh tokoh dan sumbangan wanita di Malaysia
 • Elizabeth Vaz ( Bidang Sosial-Kebajikan Wanita )
 • Datuk Dr.Mazlan Othman ( Ketua Hal Ehwal Angkasa Lepas, PBB )
 • Tan Sri Aishah Ghani ( Menentang Penjajahan British )
 • Datuk Maznah Hamid ( Usahawan berjaya )
 • Profesor Datuk Siti Zuraina Abd. Majid ( Detektif Arkeologi Malaysia)
 • Datuk Siti Norma Yaacob ( Hakim Mahkamah Persekutuan )
 • Datuk Nicole David ( sukan-Squash )
 • Datuk Siti Norhaliza ( seni suara / penyanyi )
 • Dato Michelle Yeoh ( Pelakon )

5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA

 1. Akta Kerja 1955 bertujuan untuk
 • Memberi pelindungan kepada pekerja
 • Memastikan tiada kontrak pekerjaan yang tidak mengikut peruntukan di bawah akta ini ditandatangani

 1. Perlindungan-perlindungan yang diperuntukkan di bawah Akta Kerja 1955
 • Pembayaran gaji
 • Hari rehat
 • Tempoh jam bekerja
 • Cuti Tahunan

 1. Hak-hak pekerja perlu dilindungi kerana:
 • Memastikan pekerja tidak ditindas oleh majikan
 • Memastikan kebajikan pekerja dipelihara

 1. Peranan Mahkamah Perusahaan:
 • Menyelesaikan pertikaian antara majikan dan pekerja
 • Melindungi pekerja daripada ditindas oleh majikan

 1. Peranan Kesatuan Sekerja
 • Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pekerja yang ditindas atau tidak berpuas hati tentang majikan
 • Menghantar wakil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pekerja dengan majikan mereka.
 • Merujuk kes itu kepada Kementerian Sumber Manusia sekiranya rundingan tidak berjaya.

 1. Pertubuhan Antarabangsa
 • Pertubuhan Buruh Antarabangsa ( ILO )

 1. Cara menghindarkan rasa tidak puas hati antara pekerja dengan majikan:
 • Bersemuka, berunding dan berbincang sekiranya terdapat masalah.
 • Pekerja harus melaksanakan tugasnya dengan baik.
 • Majikan perlu mengambil berat akan kebajikan pekerja dan  memahami  masalah yang dihadapi oleh pekerja.
 • Saling memahami antara pekerja dengan majikan.

5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA

 1. Sikap yang patut ditunjukkan oleh ahli masyarakat terhadap golongan orang kurang berupaya.
 • Memberi layanan yang sama rata
 • Membantu mendapatkan pekerjaan

 1. Peluang-peluang yang diberi oleh kerajaan kepada golongan OKU.
 • Peluang mengikuti kursus kemahiran
 • Peluang untuk berkhidmat sebagai kakitangan awam
 • Peluang untuk menyertai acara sukan di peringkat antarabangsa (Paralimpik)

 1. Cara-cara untuk mengiktiraf golongan ini
 • Menyediakan kemudahan asas yang sesuai, contoh tempat pakir kereta/ tempat duduk dalam pengangkutan awam (bas)
 • Memberi ganjaran yang setimpal dengan usaha  pencapaian mereka dalam semua bidang, contoh memberi elaun

 1. Tokoh OKU
 • J.M Aziz ( Penyair tanah air)
 • Ismail Mohd.Salleh ( ahli akademik )
 • Hellen Keller ( aktivis kurang upaya )
 • Ahmad Amil Usin ( atlet paralimpik )
 • Mohd.Hisham Khairani ( atlet paralimpik )
 • V.Jayan Subramaniam ( atlet paralimpik )
 • Ibrahim Majid ( atlet paralimpik )
 • Lee Sheng Chow ( atlet paralimpik )

 1. Cara masyarakat mengiktiraf OKU
 • Menjaga kebajikan mereka.
 • Menyediakan kemudahan untuk mereka.
 • Menerima mereka sebagai sebahagian daripada pekerja yang boleh memberi sumbangan kepada ekonomi negara.
 • Memberi mereka peluang untuk meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang yang diminati.

 1. Kemudahan yang disediakan kerajaan kepada OKU:
 • kemudahan tandas
 • kemudahan tempat meletak kereta
 • pengubahsuaian pejabat untuk pekerja kurang upaya
 • kemudahan pendidikan melalui sekolah khas

 1. Sebab masyarakat perlu menghormati OKU
 • supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka seperti manusia normal.
 • supaya mereka tidak tersisih daripada masyarakat.
 • supaya mereka mendapat layanan yang adil dan saksama.
 • supaya mereka boleh hidup berdikari / tidak bergantung kepada orang lain.

5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA

 1. Agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang melindungi hak pengguna.
 • Persatuan Pengguna Pulau Pinang ( CAP)
 • Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia ( FOMCA)
 • Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN)
 • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)

 1. 2. Hak-hak asasi pengguna
 • Hak untuk memilih
 • Hak untuk mendapat maklumat
 • Hak untuk mendapat ganti rugi
 • Hak untuk mendapat keselamatan

 1. Kesan-kesan sekiranya hak pengguna di negara kita diabaikan:
 • Pengguna akan dianiayai pengusaha / pengeluar
 • Kualiti hidup merosot
 • Kesihatan manusia terjejas

 1. Aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan Pendidikan Kepenggunaan
 • Mengedarkan risalah tentang hak pengguna
 • Siaran rancangan pendidikan pengguna di TV dan radio
 • Mengadakan kempen kesedaran
 • Pameran untuk memberi maklumat

 1. 5. Pihak bertanggungjawab membela hak pengguna
 • Pengguna sendiri
 • Orang awam
 • Agensi kerajaan
 • Pertubuhan pengguna

 1. Contoh eksploitasi ke atas pengguna
 • Kekeliruan dari segi perlabelan tanda halal dan haram pada barangan
 • Perlabelan barangan yang tidak lengkap
 • Sukatan dan timbangan yang tidak mencukupi
 • Tindakan menyorok barangan dengan tujuan menaikkan harga barangan tersebut
 • Menjual makanan yang tidak berkhasiat / mendatangkan kesan buruk kepada pengguna / kanak-kanak.

 1. Tanggungjawab pengguna dalam membela hak-hak mereka
 • Kesedaran mengkritik
 • Tanggungjawab terhadap alam semula jadi / menjaga alam sekitar
 • Melalui penglibatan dan tindakan
 • Tindakan bersatu padu
 • Tanggungjawab sosial